شرکت تولیدی چدن سازان از سرمایه گذاری خبر داد.

بر اساس این گزارش، این شرکت اعلام کرد، هیات مدیره با سرمایه گذاری در صندوق سرمایه گذاری به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال موافقت کرد.