بنا به گزارشات خبری چدن شرکت تولیدی چدن‌سازان قصد دارد افزایش سرمایه انجام دهد.

بر این اساس، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی روی طبقه سرمایه گذاری‌های بلندمدت با نظر به گزارش‌های ارزیابی کارشناسان رسمی دادگستری حدود ۸۰۰ درصد در مقایسه با سرمایه ثبت شده حال برآورد می‌شود.