به گزارش خبرگذاری شرکت ریخته گری پیوسته سهند ایران توسط سرمایه گذار چینی و با حمایت دولت در اراضی روستای «کوسّه لر» واقع در شهرستان ایجرود استان زنجان احداث شده است، این مجموعه توسط شرکت های چینی طراحی و تجهیزات نیز در شرکت های چین آماده و توسط پیمانکاران این کشور مونتاژ شده است.

 

ادامه در سایت https://refractory.academy